Wszystko o konfliktach

GROMADZENIE WIEDZY O ZAWODACH

Podstawę gromadzenia wiedzy o zawodach stanowi badanie pracy. Są dwa podstawowe obszary, których dotyczą badania i analiza pracy:
1. Badanie warunków środowiska pracy – uwzględniane są tutaj takie paramerty jak: oświetlenie, hałas, wibracje, mikroklimat. Ważne jest przestrzeganie warunków pracy określane w przepisach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Brak odpowiednich parametrów wiązać się mogą z wieloma chorobami zawodowymi u pracowników, a także z nieodpowiednio wykonaną pracą.
2. Analiza czynności jakie musi wykonywać pracownik w konkretnym środowisku pracy. Uwzględnia się tutaj dwa istotne problemy:
- optymalizację warunków pracy w takim stopniu by były dostosowane dla naszego organizmu, aby nie wywoływały uszkodzeń zdrowia.
- czy fizyczne warunki środowiska pracy nie przeszkadzają w obsłudze urządzeń w pracy.
Ważne jest by badania pracy uwzględniały organizację warunków pracy. Należy rozpatrzyć ją z dwóch punktów widzenia:
1. Racjonalizacji procesu pracy z punktu widzenia osiągania jak największej wydajności pracy przy jak najmniejszych kosztach. Za taką opowiadał się Taylor. Rozpoczął on podział pracy na pracę taśmową, gdzie każdy pracownik wykonuje kilka drobnych czynności, których można się szybko nauczyć. Taka organizacja ma jednak wady takie jak monotonia, a co za tym idzie również pomyłki oraz zmęczenie organizmu, gdyż obciążane są ciągle takie same grupy mięśni.
2. Społecznych warunków pracy – związanych z kooperacją, uspołecznieniem ludzi zatrudnionych w miejscu pracy. Uspołecznienie pracowników ważne jest ze względów emocjonalnych. Pracownik związany emocjonalnie z pracą lepiej wykonuje swoje czynności i rzadziej porzuca swoje obowiązki.

Podobne artykuły

TECHNIKI RADZENIA SOBIE Z KONFLIKTAMI
W psychologii podawane są już gotowe, zdefiniowane techniki wspomagające efektywne radzenie sobie z konfliktami. W związku z tym, że jest ich bardzo wiele, tutaj wymienię tylko parę z nich:
- partycypacja podejmowania decyzji – uczestnictwo w podejmowanych decyzjach, budowanie przekonania strony o udziale w planowanych zmianach, decyzjach
- technika przeciwnych relacji – stosowana w momentach kiedy trzeba opanować agresję, polega na wywołaniu w rozzłoszczonej osobie reakcji odmiennych
- integratywne rozwiązywanie sporów- metoda nastawiona na współpracę. Istnieje przekonanie, że można razem wypracować rozwiązanie, które będzie akceptowane przez wszystkich. W tej metodzie naszym największym rywalem nie jest przeciwnik a problem. Metoda ta zakłada, że przejdzie się przez sześć kroków w następującej kolejności : przegląd i uwzględnienie wzajemnych stosunków; przegląd i uzgodnienie punktów widzenia; przegląd i uzgodnienie postaw; definiowanie problemu; poszukiwanie alternatyw; ocena i decyzja.
- negocjacje oparte na zasadach- istnieje przekonanie, że jest rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony konfliktu. Negocjonowanie jest...

Plusy i minusy konfliktów
W aktualnym pojęciu konfliktów organizacyjnych badacze zwracają uwagę na jego komponent percepcyjny, emocjonalny komponent zachowania oraz pozytywne, nie tylko negatywne cechy konfliktu. Istotne jest tutaj nastawienie pozytywne wobec konfliktu, oraz bardziej tolerancyjne podejście wobec osób które „straciły twarz” w wyniku konfliktu. Badacze stwierdzili, że konflikt jak każde zdarzenie społeczne ma swoje pozytywne jak i negatywne strony. Wszystko to jest uzależnione od czynników takich jak przedmiot konfliktu, stopień natężenia zarządzania konfliktem itd. Może on(konflikt) mieć charakter stymulujący a może też hamować rozwój organizacji bądź, w skrajnych przypadkach ją całkowicie zniszczyć. Według Cosera – jednego ze słynniejszych badaczy konfliktu, to jaki wpływ ma konflikt na wszelkie organizacje zależy od struktury społecznej w której występuje. Im bardziej jest ona sztywna a nie tolerująca i nie instytucjonalizująca konfliktu a tym samym posiada mniej mechanizmów „sterowania” konfliktem, tym bardziej prowadzi do kumulacji wzdłuż osi, czego przyczyną może być rozbicie...

STYLE PROWADZENIA NEGOCJACJI
W obliczu konfliktu nie zawsze stosujemy negocjacje. Dzieje się to z dwóch powodów. Po pierwsze na konflikt reagujemy ucieczką lub atakiem, wynika to z faktu, że są to nasze naturalne mechanizmy obronne. Drugim powodem dla którego nie korzystamy z prowadzenia negocjacji w obliczu konfliktu jest fakt, że ;ludzie nie mają wystarczająco rozwiniętych wzorców i zachowań negocjacyjnych. A ten powód wynika z bardzo niskiej wiedzy na temat negocjacji. Nawet gdy już się pojawią elementy negocjacji, to ludzie nie dają sobie rady z trudniejszymi momentami w procesie negocjacji. Warto pamiętać, że negocjacja jest to sposób uzyskania od innych tego czego chcemy. Jest to zwrotny proces komunikowania się w celu uzyskania porozumienia w sytuacji, gdy strony są związane z jednej strony wspólnymi interesami a z drugiej przeciwnymi.
Możemy wyróżnić trzy rodzaje stylów prowadzenia negocjacji
1. Rywalizacyjny – jest to najmniej konstruktywny ze wszystkich styli i przynosi najwięcej szkód. Przypomina on grę w pokera,...

NEGOCJACJE OPARTE NA ZASADACH
Do podstawowych negocjacji opartych na zasadach zaliczamy następujące reguły
- oddzielaj ludzi od problemów – dla negocjatora w konflikcie ważne są dwa typy interesów – dotyczący meritum sprawy oraz wzajemnych stosunków. Reguła jaką należy się tutaj kierować brzmi: ”oddzielaj stosunki od meritum”. Zachęca ona do podejmowania nawet trudnych spraw personalnych, ale oddzielając je od problemu, który należy rozwiązać. Bardzo często zdążą się, że w obliczu konfliktu dochodzi do konfrontacji pomiędzy partnerami. Te osobiste spięcia nie prowadzą do rozwiązania konfliktu i oddalają od porozumienia. Ważne jest aby być atakować problemy nie ludzi. Należy być miękkim dla ludzi( podchodzić do nich z szacunkiem), ale być twardym dla problemu(stanowczy i konsekwentny). Ta reguła jest niemożliwa do pełnej realizacji gdy problemy nie są nazwane wprost.
- koncentruj się na interesach nie na stanowiskach - interesy to inaczej potrzeby, motywy postępowania, to odpowiedź na pytania – na czym nam zależy, dlaczego coś jest...